Wednesday, May 9, 2012

Fokus Sejarah SPM 2012 - Tingkatan 5

TEMA 10 (BAB 1 – BAB 2 TINGKATAN LIMA)

BAB 1

**Birokrasi Barat di Asia Tenggara
• Ciri sistem pemerintahan tradisional di negara-negara Asia Tenggara
• Ciri sistem birokrasi di negara-negara Asia Tenggara
• Pelaksanaan pentadbiran peringkat pusat di IndoChina
• Pelaksanaan pentadbiran peringkat tempatan di Filipina
• Kesan pelaksanaan sistem birokrasi

Nasionalisme di Asia Tenggara
• Faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara
• Ciri nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara
• Perkembangan gerakan nasionalisme di Filipina dan Indonesia
• Langkah penjajah mennangani gerakan bersifat radikal
• Kelainan gerakan nasionalisme di Thailand berbanding dengan negara lain

BAB 2
**Akhbar, Majalah dan Novel Melayu Tahun 1930-an
• Judul akhbar dan majalah berbahasa Melayu tahun 1930-an
• Isu politik, ekonomi dan sosial yang dibangkitkan dalam akhbar Melayu
• Persoalan yang menjadi topik dalam Majalah Guru, Pengasuh dan Bulan Melayu
• Mesej semangat kebangsaan dalam novel Melayu tahun 1930-an
• Persoalan semasa berkaitan media cetak pada hari ini

**Perjuangan Persatuan-Persatuan Melayu
• Kejayaan yang dicapai oleh Kesatuan Melayu Singapura (KMS)
• Matlamat penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)
• Kegiatan bersifat politik Kesatuan Melayu Muda
• Sebab kurangnya penglibatan masyarakat Sabah dalam persatuan
• Kepentingan Kongres Melayu 1939 dan 1940

TEMA 11 (BAB 3 – BAB 8 TINGKATAN LIMA)

BAB 3
Pembinaan Negara dan Bangsa
• Faktor pembinaan negara bangsa moden di Eropah
• Maksud realpolitik
• Amalan realpolitik dalam pembinaan negara bangsa Jerman dan Itali
• Kaedah pembinaan negara Islam Madinah
• Kaedah pembinaan negara dan bangsa Malaysia

BAB 5
**Pakatan Murni
• Maksud pakatan murni
• Faktor yang mewujudkan pakatan murni
• Langkah mewujudkan pakatan murni
• Peranan Dato’ Onn Jaafar mewujudkan pakatan murni
• Kejayaan pakatan murni
• Kepentingan dan nilai daripada pakatan murni

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
• Penubuhan dan peranan Suruhanjaya Reid
• Isu yang diutamakan oleh Suruhanjaya Reid dalam merangka perlembagaan
• Langkah ke arah menghasilkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
• Isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
• Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

BAB 6
**Pembentukan Malaysia 1963
• Faktor dan cadangan pembentukan Malaysia
• Reaksi terhadap pembentukan Malaysia
• Peranan dan penubuhan Suruhanjaya Cobbold
• Peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
• Peranan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
• Penentangan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia

BAB 8
**Perpaduan Kebangsaan
• Kedudukan Bahasa Melayu mengikut Perlembagaan
• Langkah memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan
• Matlamat kerajaan mewujudkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
• Ciri Kebudayaan Kebangsaan
• Peranan sukan ke arah memupuk perpaduan
• Kepentingan perpaduan

Dasar Pelajaran Selepas Kemerdekaan
• Matlamat dan kandungan Penyata Razak 1956
• Kandungan Penyata Razak yang dijadikan Ordinan Pelajaran 1957
• Syor yang terkandung dalam Laporan Rahman Talib 1960
• Kandungan Akta Pelajaran 1961 yang berasaskan Laporan Rahman Talib
• Pengenalan sistem persekolahan Aneka Jurusan 1969 mengikut Kajian Aminudin Baki 1965
• Kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974
• Hala tuju pendidikan negara berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1988

Wawasan 2020
• Konsep Wawasan 2020
• Teras Kemajuan Bersepadu mengikut Wawasan 2020
• Cabaran dalam mencapai Wawasan 2020
• Strategi menghadapi cabaran Wawasan 2020
• Ciri masyarakat Malaysia mengikut Wawasan 2020
• Tanggungjawab warganegara Malaysia ke arah mencapai Wawasan 2020

TEMA 12 (BAB 9 TINGKATAN LIMA)

BAB 9

Blok Dunia dan Perang Dingin

• Maksud blok dunia
• Faktor kemunculan blok dunia
• Sebab berlakunya perang dingin
• Perbezaan ideologi kapitalis dengan komunis
• Cara kuasa besar menyebarkan pengaruh
• Kesan perang dingin terhadap negara Dunia Ketiga


**Dasar Luar Malaysia
• Faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar
• Prinsip dasar luar tahap pertama yang bersifat pro-Barat
• Prinsip dasar luar tahap kedua yang bebas dan berkecuali
• Prinsip dasar luar tahap ketiga yang mengutamakan kepentingan ekonomi
• Faedah mengadakan hubungan luar

Malaysia Dalam Hubungan Serantau (ASEAN)
• Matlamat penubuhan ASEAN
• Pengisytiharan ASEAN sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)
• Langkah merealisasikan prinsip ZOPFAN
• Kerjasama ekonomi dan sosial dalam kalangan negara ASEAN

**Cabaran Masa Depan
• Kepentingan ICT
• Faktor kerajaan mewujudkan Koridor Raya Multimedia (MSC)
• Definisi k-masyarakat dan k-ekonomi
• Kepentingan k-ekonomi dan k-masyarakat

Langkah mewujudkan k-masyarakat

dipos oleh :ckg rmy